Skip to main content

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်း အတိုင်းဖြစ်သည်။