Skip to main content

ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျင့်သုံးဆဲ ဥပဒေများ

အမှတ်စဉ်: 
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျင့်သုံးဆဲ ဥပဒေများ